بیمه نامه های آتش سوزی غیرصنعتی (تجاری) برای ریسک های غیرصنعتی

بیمه نامه های آتش سوزی غیرصنعتی (تجاری) برای ریسک های غیرصنعتی

این توع بیمه نامه ، مراکز تجاری از قبیل فروشگاه ها، کارگاه ها ، تعمیرگاه ها ، مراکز تفریحی و ورزشی و… را تحت پوشش قرار میدهد. گفتنی است که دامنه بیمه نامه های تجاری ، گسترده تر از بیمه نامه های دیگر میباشد.

×