سایت نمایندگی 2159 عصاره بیمه آسیا
  • انواع بیمه های عمر و پس انداز ، حوادث شخصی ، درمان گروهی و... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

  • بیمه های آتش سوزی مراکز صنعتی ، غیر صنعتی ، منازل مسکونی ، مرهونات بانکی و ... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

  • بیمه نامه های باربری ، بیمه مسئولیت شرکت های حمل و نقل داخلی

  • بیمه نامه های خودرو ، شخص ثالث ، بدنه ، سرنشین و... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

راهنمای دریافت خسارت بیمه های آتش سوزی

مدارک لازم زمان اعلام خسارت بیمه های آتش سوزی :
اعلام خسارت کتبی (بیمه گزار – نماینده)
کپی بیمه نامه و ضمائم مربوطه
ارائه شماره تماس بیمه گذار جهت هماهنگی های لازم برای تعیین زمان بازدید از موارد خسارت دیده
صورت ریزادعائی خسارت شامل مشخصات موارد آسیب دیده با قید ارزش ریالی به صورت تفکیک
کپی روزنامه رسمی و آخرین تغییرات (شخصیت حقوقی)
کارت شناساس معتبر