راهنماي صدور بيمه هاي آتش سوزي

مدارك لازم جهت صدور بيمه هاي آتش سوزي :
تکمیل فرم پیشنهاد صدور بیمه نامه
ارائه کدپستی، شماره ملی (درمورد اشخاص حقیقی) و کد اقتصادی (در مورد اشخاص حقوقی)
ارائه لیست اموال و دارائیهای مورد بیمه در صورت بالا بودن سرمایه های مربوطه و یا درخواست پوشش برخی خطرات تبعی از قبیل سرقت
ارائه شماره تماس جهت هماهنگی های لازم برای تعیین زمان بازدید اولیه از موارد بیمه

×