بیمه بدنه اتومبیل

در بیمه نامه بدنه ، وسایل نقلیه بیمه شده در مقابل خطرات اصلی سرقت ، صاعقه ، آتش سوزی ، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار گرفته و خسارت های جزئی و کلی وارد شده ناشی از خطرات اصلی به وسیله نقلیه بیمه شده اعم از دستمزد ، تعمیرات و ارزش لوازم در صورتی که وسیله نقلیه به ارزش معاملاتی بازار بیمه شده باشد به قیمت روز حادثه پرداخت می شود .

علاوه بر پوشش های فوق ، می توان با پرداخت حق بیمه اضافی انواع خودرو را در مقابل خسارت های زیر بیمه نمود :

   ۱ – سرقت در جای قطعات اصلی و اضافی :
 •    قطعات اصلی و لوازم منصوبه بیمه شده بدون سرقت وسیله نقلیه با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش سرقت قطعات قرار می گیرد .
 • بیمه گذار موظف است گزارش مقامات انتظامی مبنی بر چگونگی وقوع حادثه را ارائه نماید . تعهد بیمه گر در مورد سرقت قطعات اصلی و وسایل اضافی منصوبه محدود به درصدی ارزش وسیله نقلیه و حداکثر  تا سقف  ۵۰۰,۰۰۰,۰۰ ریال در  طول سال بیمه ای می باشد . تعهد بیمه گر برای سرقت هر یک از وسایل اضافی منصوبه با پرداخت خسارت مربوطه خاتمه می یابد و درخواست پوشش مجدد منوط به موافقت بیمه گر و پس از بازدید اولیه مجدد و دریافت حق بیمه متعلقه امکان پذیر می باشد .

 

   ۲ – بیمه هزینه ایاب و ذهاب:
 • حداکثر هزینه ایاب و ذهاب قابل پرداخت جهت خودرو های سواری تحت این پوشش اضافی ، روزانه معادل ۵۰,۰۰۰ ریال  خواهد بود  و مدت آن از ۳۰ روز در سال بیمه ای پس از کسر دو روز در هر حادثه به عنوان فرانشیز تجاوز نخواهد کرد
   ۳- بیمه حوادث شخصی:
 • توسط این پوشش اضافی بیمه گذار درتمام مدت بیست وچهار ساعت شبانه روز ودرتمام نقاط جهان تحت پوشش بیمه حوادث شخصی قرارمی گیرد.
 • راننده اتومبیل نیزدرصورتیکه شخصی بغیرازبیمه گذار باشد وبراثر حوادث رانندگی اتومبیل دچار حادثه گردد تحت پوشش حوادث شخصی قرارمی گیرد. حداکثر سن مشمول پوشش بیمه ای ۷۵سال تمام میباشد.
   ۴ – بیمه خطر طبیعی : (سیل وزلزله وطوفان )
 • توسط این پوشش اضافی وسیله نقلیه مورد بیمه تحت پوشش قرارگرفته اگر چنانچه اتفاقاتی مانند سیل وزلزله وطوفان صورت گیرد ووسیله نقلیه آسیب ببیند شرکت بیمه خسارات ناشی ازاین حوادث راپرداخت می نماید
   ۵ –   پوشش موارد اضافی شامل :
 • پوشش ناشی از اسید پاشی و مواد شیمیائی : این پوشش با پرداخت حق بیمه اضافی وسیله نقلیه بیمه شده در مقابل خسارتهای ناشی از اسید و مواد شیمیائی امکان پذیر می باشد .
 • پوشش حذف استهلاک : این پوشش با پرداخت حق بیمه اضافی جهت خودروهای سواری که دارای تخفیف عدم خسارت ۴۵% (سال سوم عدم خسارت) به بالا هستند امکان پذیر می باشد.
 •  این پوشش شامل استهلاک مربوط به باطری و لاستیکها نمی باشد .
 • پوشش حذف فرانشیز : این پوشش با پرداخت حق بیمه اضافی جهت خودروهای سواری که دارای تخفیف عدم خسارت ۴۵% به بالا هستند امکان پذیر می باشد .
 • این پوشش فقط شامل خطرات اصلی بجز سرقت کلی ، سرقت جزئی و خسارت کلی می باشد و شامل خسارت ناشی از پوشش های اضافی بیمه نامه بدنه و فرانشیز گواهینامه نمی باشد .
 • پوشش شکست شیشه: این پوشش با پرداخت حق بیمه اضافی ، وسیله نقلیه بیمه شده در مقابل خسارت شکست شیشه به تنهائی و بدون برخورد شیئی خارجی و به عللی غیر از خطرات اصلی تحت پوشش قرار می گیرد .
 • پوشش ترانزیت: از طریق این پوشش و با پرداخت حق بیمه اضافی ، وسیله نقلیه در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران در صورت وقوع خسارت ناشی از خطرات بیمه شده تحت پوشش قرار می گیرد .
 • این پوشش شامل سرقت کلی و سرقت قطعات در خارج از مرزهای ایران نمی باشد  .
 • پوشش هزینه توقف جهت خودرو های بارکش و اتوکار :این پوشش با پرداخت حق بیمه اضافی جهت جبران زیانهای ناشی از عدم استفاده از وسیله نقلیه بیمه شده در زمانیکه از محل یکی از خسارتهای مشمول تعهد بیمه گر دچار آسیب شده  و غیر قابل استفاده  باشد مطابق شرایط زیر ارائه می گردد.
 • هزینه توقف جهت خودرو های بارکش و اتوکار :  این پوشش با پرداخت حق بیمه اضافی جهت جبران زیانهای ناشی از عدم استفاده از وسیله نقلیه بیمه شده در زمانیکه از محل یکی از خسارتهای مشمول تعهد بیمه گر دچار آسیب شده  و غیر قابل استفاده  باشد مطابق شرایط زیر ارائه می گردد .
 • هزینه توقف بارکش
 • – با ظرفیت بار پذیری حداکثر دو تن ، روزانه معادل یک صد  هزار ریال  وحداکثر سی  روز با کسر دو  روز فرانشیز .
 • – با ظرفیت بار پذیری حداکثرپنج تن ،  روزانه معادل یکصد و بیست هزار ریال وحداکثرچهل وپنج روزبا کسر سه روز فرانشیز
 • – با ظرفیت بار پذیری بیش از پنج تن  حداکثر تا ده تن ،  روزانه معادل دویست و پنجاه هزار ریال  وحداکثرچهل وپنج روزبا کسر سه روز فرانشیز
 • – با ظرفیت بار پذیری بیش از ده تن ( کامیون و تریلر ) ،  روزانه معادل  دویست و پنجاه  هزار ریال  وحداکثر چهل وپنج روزبا کسر سه روز فرانشیز
 • هزینه توقف اتوکار  
 • – با ظرفیت سرنشین حداکثر بیست وشش نفر ، روزانه معادل یکصد و بیست هزار ریال  و حداکثر چهل وپنج روز با کسر سه روز فرانشیز
 • – با ظرفیت سرنشین بیش از بیست وشش نفر ،  روزانه معادل  دویست و پنجاه  هزار ریال  و حداکثر چهل وپنج روزبا کسر سه روز فرانشیز
 • پوشش نوسانات قیمت: جهت انواع وسائل نقلیه (به استثنائ موتورسیکلت ) با پرداخت حق بیمه اضافی امکان ارائه پوشش اضافی نوسانات قیمت حداکثر تا سقف ۱۰۰ % مازاد بر سرمایه بیمه شده وجود دارد . مشروط بر آنکه مورد بیمه در زمان صدور بیمه نامه به قیمت واقعی و ارزش روز بیمه گردد . در غیر این صورت در زمان رسیدگی به خسارت ، مبلغ خسارت به نسبت سرمایه بیمه شده به قیمت واقعی روز بازار در زمان صدور بیمه نامه مشمول اعمال قاعده نسبی سرمایه ( ماده ۱۰  قانون بیمه ) می گردد.
نرخ تخفیف عدم خسارت
درصورت عدم دریافت خسارت ازمحل بیمه نامه بدنه درزمان تمدید به بیمه نامه به نام بیمه گذار دارای حسن سابقه حق بیمه بیمه نامه بدنه طبق جدول ذیل مشمول تخفیف عدم خسارت میگردد.
سال های بیمه ای درصد تخفیفات
سال دوم بیمه ای ۲۵%
سال سوم بیمه ای ۳۵%
سال چهارم بیمه ای ۴۰%
سال پنجم بیمه ای به بالا ۶۰%
درصورت عدم دریافت خسارت ازمحل بیمه نامه بدنه در زمان تمدید به بیمه نامه به نام بیمه گذار دارای حسن سابقه حق بیمه بیمه نامه بدنه طبق جدول ذیل مشمول تخفیف عدم خسارت میگردد.
فرانشیز
 • قسمتی ازمبلغ خسارت که میزان آن درشرایط بیمه نامه تعیین می شود بعنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد بود.
 • فرانشیز خسارت برای انواع وسایل نقلیه زمینی بشرح زیر میباشد:
 • فرانشیز خسارت جزئی ناشی از حوادث:
 • خسارت اول ۱۰% مبلغ خسارت حداقل -/۰۰۰ر۵۰۰ ریال
 • خسارت دوم ۲ برابر فرانشیز خسارت اول (درصد و حداقل)
 • خسارت سوم ۳ برابر فرانشیز خسارت اول (درصد و حداقل)
 • فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتر از ۳ سال می باشد ۱۰% بیشتر از فرانشیزهای فوق الذکر.
 • فرانشیز خسارت ناشی از آتش سوزی به تنهایی ۱۰% مبلغ خسارت حداقل ۰۰۰ر۵۰۰ ریال
 • فرانشیز خسارت شکست شیشه به تنهائی ۲۰% مبلغ خسارت.
 • فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی ۲۰% مبلغ خسارت.
 • فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث (بجز سرقت) ۱۰% مبلغ خسارت.
 • فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در صورتی که راننده موضوع بیمه مقصر نباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر نیز فراهم گردد. ۵۰% فرانشیز خسارت اول خواهد بود.
×