بیمه شخص ثالث

براساس قانون (بیمه اجباری شخص ثالث) کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظفند مسئولیت خود را در مقابل جبران خسارتهای وارده به اشخاص ثالث ،نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی بیمه کنند. بیمه اتومبیل از زمان تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث و از فروردین ماه 1348 در کشور به مردم معرفی شد و از آن تاریخ تاکنون هر قدر میزان تولید یا ورود خودرو به کشور گسترش یافته است بیمه اتومبیل هم فراگیرتر شده و آحاد مردم ضرورت داشتن این پوشش بیمه ای را بیشتر احساس کرده اند.

بیمه نامه مسئولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری زمینی – بیمه شخص ثالث
بیمه شخص ثا لث یکی از انواع بیمه نامه های مسئولیت است و با آن که بیمه های بازرگانی عموماً اختیاری هستند اما براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه 1316 و همچنین قانون مصوب 29/10/47 می باید کلیه وسایل نقلیه موتوری دارای این نوع بیمه نامه باشند ودارا بودن آن اجباری می باشد.به موجب ماده 1 قانون بیمه شخص ثالث کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک متصل به وسایل مزبور اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث، درصورتی که وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث خسارت وارد نمایند به منظور جبران خسارت دارنده خودرو موظف است مسئولیت خود را از این جهت نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی بیمه نمایند.

تعریف بیمه گر
شرکت و یا موسسه بیمه مجاز به انجام بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث می باشد که پیشنهاد بیمه را دریافت و به موجب این بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه را بیمه می نمایند.

تعریف بیمه گذار
شخص یا موسسه ای است که نام او تحت این عنوان در شرایط خصوصی بیمه نامه ذکر شده باشد.
مالک وسیله نقلیه مورد بیمه و هرکسی که به دستور و اجازه او یا بیمه گذار نگهداری و رانندگی وسیله نقلیه مورد بیمه را به عهده داشته باشد از لحاظ این بیمه نامه (بیمه گذار) تلقی می شود.

اشخاص ثالث
کلیه اشخاصی که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی دچار زیانهای بدنی و یا مالی مي شوند .
اعم از اینکه داخل و یا خارج وسیله نقلیه مورد بیمه باشند از جهت این بیمه نامه (ثالث) تلقی می شوند به استثنای اشخاص زیر:
بیمه گذار، مالک یا راننده وسیله نقلیه مشمول حادثه
کارکنان بیمه گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه
همسر، پدر، مادر اولاد، اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار درصورتی که سرنشین وسیله نقلیه راننده یا بیمه گذار مشمول حادثه باشند
راننده ای که حادثه منحصراً در نتیجه تقصیر او ایجاد شده است ثالث تلقی نمی گردد ولی درصورت تصادف دو و یا چند وسیله نقلیه رانندگان آنها در برابر یکدیگر ثالث تلقی گردند و خسارت وارده به آنها با توجه به درجه مسئولیت و تقصیری که مرتکب شده اند احتساب خواهد شد.
در صورتی که راننده وسیله نقلیه موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه باشد یا گواهی رانندگی او باطل شده یا مطابق مقررات راهنمائی و رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد و موجب خسارت اشخاص ثالث گردد، بیمه گر حق دارد پس از پرداخت خسارت وارده به اشخاص ثالث به مسئول حادثه مراجعه و خسارت های پرداخت شده را مسترد دارد.

 • جدول شماره 1- حق بیمه خالص انواع وسایل نقلیه با تعهدات مالی و بدنی و بیمه حوادث سرنشین با تعهد فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی
 • جدول شماره 2- نرخ حق بیمه شخص ثالث اجباری با تعهدات حداکثر 000ر000ر10 ریال مالی و حداکثر 000ر000ر535 ریال بدنی و بیمه حوادث سرنشین حداکثر 000ر000ر100 ریال
 • جدول شماره 3- حق بیمه شخص ثالث اجباری با تعهدات حداکثر 000ر000ر10 ریال مالی و حداکثر 000ر000ر550 ریال بدنی و بیمه حوادث سرنشین حداکثر 000ر000ر100 ریال
 • جدول شماره 4- نرخ حق بیمه شخص ثالث اجباری با تعهدات حداکثر 000ر000ر10 ریال مالی و حداکثر 000ر000ر600 ریال بدنی و بیمه حوادث سرنشین حداکثر 000ر000ر100 ریال
 • جدول شماره 5- نرخ حق بیمه شخص ثالث اجباری با تعهدات حداکثر 000ر000ر20 ریال مالی و حداکثر 000ر000ر550 ریال بدنی و بیمه حوادث سرنشین حداکثر 000ر000ر100 ریال
 • جدول شماره 7- نرخ حق بیمه شخص ثالث اجباری با تعهدات حداکثر 000ر000ر20 ریال مالی و حداکثر 000ر000ر650 ریال بدنی و بیمه حوادث سرنشین حداکثر 000ر000ر100 ریال
 • جدول شماره 8- نرخ حق بیمه شخص ثالث اجباری با تعهدات حداکثر 000ر000ر30 ریال مالی و حداکثر 000ر000ر700 ریال بدنی و بیمه حوادث سرنشین حداکثر 000ر000ر100 ریال
 • جدول شماره 9- نرخ حق بیمه شخص ثالث اجباری با تعهدات حداکثر 000ر000ر40 ریال مالی و حداکثر 000ر000ر75 ریال بدنی و بیمه حوادث سرنشین حداکثر 000ر000ر100 ریال
 • جدول شماره 10- نرخ حق بیمه شخص ثالث اجباری با تعهدات حداکثر 000ر000ر50 ریال مالی و حداکثر 000ر000ر800 ریال بدنی و بیمه حوادث سرنشین حداکثر 000ر000ر100 ریال
 • جدول شماره 11- نرخ حق بیمه شخص ثالث اجباری با تعهدات حداکثر 000ر000ر60 ریال مالی و حداکثر 000ر000ر850 ریال بدنی و بیمه حوادث سرنشین حداکثر 000ر000ر100 ریال
 • جدول شماره 12- نرخ حق بیمه شخص ثالث اجباری با تعهدات حداکثر 000ر000ر70 ریال مالی و حداکثر 000ر000ر900 ریال بدنی و بیمه حوادث سرنشین حداکثر 000ر000ر100 ریال
 • جدول شماره 13- نرخ حق بیمه شخص ثالث اجباری با تعهدات حداکثر 000ر000ر100 ریال مالی و حداکثر 000ر000ر000ر1 ریال بدنی و بیمه حوادث سرنشین حداکثر 000ر000ر100 ریال
×