راهنمای دریافت خسارت

خسارت مالي بيمه شخص ثالث ( با گزارش سازش مقامات انتظامي )
مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده:
 1. اصل گزارش مقامات انتظامي ( کروکي )
 2. اصل و تصوير بيمه نامه زيانديده و تصوير بيمه نامه مقصر حادثه
 3. اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بيمه نامه )
 4. اصل و تصوير کارت شناسايي يا شناسنامه مالکيت وسيله نقليه زيانديده و تصوير کارت شناسايي يا شناسنامه مالکيت وسيله نقليه مقصر
 5. اصل و تصوير کارت ملي زيانديده و تصوير کارت ملي مقصر
 6. اصل و تصوير کارت ملي زيانديده و تصوير کارت ملي مقصر
 7. ارائه فاکتور رسمي لوازم/ داغي قطعات
مراحل دریافت خسارت:
 1. مراجعه زيانديده ( راننده / مالک / بيمه گذار / نماينده قانوني ) به بخش پذيرش جهت اعلام خسارت و تشکيل پرونده
 2. مراجعه به بخش ارزيابي خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
 3. مراجعه به بخش پذيرش با توجه به شرايط پرونده و انجام اقدامات ذيل :
  3.1.مراجعه به بخش صدور چک ودريافت خسارت
  3.2.اقدام جهت انجام تعميرات ورفع نواقص احتمالي پرونده
 4. دريافت پرونده از بايگاني و مراجعه به بخش کارشناسي خسارت جهت رويت سلامت وسيله نقليه و ارائه فاکتور و داغي لوازم در صورت نياز
 5. مراجعه به بخش صدور چک و دريافت خسارت
کد فرم 3/3168 – 9/87
خسارت مالي بيمه شخص ثالث ( با گزارش عدم سازش مقامات انتظامي )
مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده:
 1. اصل يا تصوير برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامي ( کروکي غير سازش )
 2. اصل و تصوير بيمه نامه زيانديده و تصوير بيمه نامه مقصر حادثه
 3. اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بيمه نامه )
 4. اصل و تصوير گواهينامه زيانديده يا تصوير گواهينامه مقصر حادثه
 5. اصل و تصوير کارت شناسايي يا شناسنامه مالکيت وسيله نقليه زيانديده و تصوير کارت شناسايي يا شناسنامه مالکيت وسيله نقليه مقصر
 6. اصل و تصوير کارت ملي زيانديده و تصوير کارت ملي مقصر
 7. اوراق بازجويي مقصر و زيانديده
 8. گزارش مقامات انتظامي در مراحل مختلف
 9. نظرايه کارشناس رسمي دادگستراي
 10. راي صادره و يا صورتجلسه سازش
 11. حضور مقصر حادثه به همراه وسيله نقليه حسب مورد
 12. ارائه فاکتور رسمي لوازم / داغي قطعات
مراحل دریافت خسارت:
 1. مراجعه زيانديده ( راننده / مالک / بيمه گذار / نماينده قانوني ) به بخش پذيرش جهت اعلام خسارت و تشکيل پرونده
 2. مراجعه به بخش ارزيابي خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
 3. مراجعه به بخش پذيرش با توجه به شرايط پرونده و انجام اقدامات ذيل :
  3.1.مراجعه به بخش صدور چک و دريافت خسارت
  3.2.اقدام جهت انجام تعميرات و رفع نواقص احتمالي پرونده
 4. دريافت پرونده از بايگاني و مراجعه به بخش کارشناسي خسارت جهت رويت سلامت وسيله نقليه و ارائه فاکتور و داغي لوازم در صورت نياز
 5. مراجعه به بخش صدور چک و دريافت خسارت
کد فرم 2/3168 – 9/87
خسارت مالي بيمه شخص ثالث ( بدون گزارش مقامات انتظامي )
مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده:
 1. اصل و تصوير بيمه نامه معتبر و متوالي مقصر و زيانديده
 2. اصل و تصوير گواهينامه رانندگي معتبر مقصر و زيانديده
 3. اصل و تصوير کارت شناسايي و شناسنامه مالکيت وسيله نقليه مقصر و زيانديده
 4. اصل و تصوير کارت ملي مقصر و زيانديده
 5. حضور رانندگان مقصر و زيانديده
 6. مراجعه وسيل نقليه مقصر و زيانديده
 7. اصل فاکتور رسمي لوازم ؛ داغي قطعات تعويضي با نظر کارشناس ارزياب و رويت سلامت وسيله نقليه زيانديده حسب مورد
مراحل دریافت خسارت:
 1. مراجعه زيانديده ( راننده / مالک / بيمه گذار / نماينده قانوني ) به بخش پذيرش جهت اعلام خسارت و تشکيل پرونده
 2. مراجعه به بخش ارزيابي خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
 3. مراجعه به بخش پذيرش با توجه به شرايط پرونده و انجام اقدامات ذيل :
  3.1.مراجعه به بخش صدور چک و دريافت خسارت
  3.2.اقدام جهت انجام تعميرات و رفع نواقص احتمالي پرونده
 4. دريافت پرونده از بايگاني و مراجعه به بخش کارشناسي خسارت جهت رويت سلامت وسيله نقليه و ارائه فاکتور و داغي لوازم در صورت نياز
 5. مراجعه به بخش صدور چک و دريافت خسارت
کد فرم 1/3168 – 9/87
غرامت بدني بيمه شخص ثالث
مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده:
 1. اصل و تصوير بيمه نامه مقصر حادثه
 2. اصل و تصوير گواهينامه رانندگي مقصر حادثه
 3. اصل و تصوير کارت شناسايي و شناسنامه مالکيت وسيله نقليه
 4. اصل و تصوير کارت ملي راننده مقصر
 5. تصوير برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامي اعم از اوليه و نهايي
 6. تصوير برابر اصل شده گزارش کاردان فني تصادفات يا کارشناسان رسمي دادگستراي
 7. تصوير برابر اصل شده اوراق بازجويي ( قبولي تقصير طرفين حادثه )
 8. تصوير برابر اصل شده گزارش پزشکي قانوني ( جهت مصدومين )
 9. تصوير برابر اصل شده مدارک فوت شامل ( جهت متوفين )
  9.1.معاينه جسد
  9.2.جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات
  9.3.انحصار وراثت نامحدود
  9.4.قيم نامه ( در صورت وجود صغير در ورثه )
  9.5.تصوير تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفي
  9.6.تصوير شناسنامه اولياء دم ( بازماندگان )
 10. راي بدوي و تجديد نظر دادگاه ( در صورت اعتراض هر يک از طرفين )
مراحل دریافت غرامت:
 1. مراجعه اعلام کننده خسارت اعم از مالک / بيمه گذار / راننده مقصر / زيانديده يا نماينده قانوني يشان
 2. مراجعه يکي از طرفين حادثه / نماينده قانوني ا يشان به منظور دريافت نامه رسمي از واحد خسارت به مراجع انتظامي و قضايي جهت اخذ مدارک مندرج در بندهاي پنجم لغايت هشتم
 3. در صورت فوت ارائه تمامي مدارک مندرج در بند نهم الزامي است
 4. ارائه راي دادگاه بدوي و تجديد نظر
 5. بررسي و کنترل مدارک ارائه شده و مطابقت آن با شرايط و ضوابط جراي
 6. در صورت عدم وجود منع قانوني دريافت خسارت توسط مصدوم و بازماندگان متوفي
کد فرم 31712 – 9/87
خسارت بيمه بدنه
مدارک لازم جهت رسيدگي به پرونده هاي خسارت بيمه بدنه
 1. اصل و تصوير بيمه نامه بدنه وسيله نقليه به همراه الحاقيه هاي صادره احتمالي
 2. اصل و تصوير بيمه نامه شخص ثالث وسيله نقليه
 3. ارائه گزارش مقامات انتظامي ( کروکي )
 4. اصل و تصوير گواهينامه راننده
 5. اصل و تصوير کارت ملي بيمه گذار و راننده
 6. اصل و تصوير شناسنامه مالکيت خودرو و بنچاق
 7. اصل فاکتور هزينه هاي حمل و نجات وسيله نقليه در صورت غير قابل حرکت بودن
 8. اصل فاکتور رسمي لوازم – داغي قطعات تعويضي با نظر کارشناس ارزياب و رويت سلامت وسيله نقليه
مدارک لازم جهت تشکيل پرونده هاي خسارت بدنه جزئي و کلي دراي پوشش اضافي ترانزيت ( خارج از کشور ) :
 1. علاوه بر مدارک اعلام شده در بندهاي هشتگانه مذکور
 2. اصل و تصوير الحاقيه مربوط به پوشش بيمه اي ترانزيت به همراه شرايط خصوصي مربوطه
 3. برگ کاپيتاژ ( خروج و ورود وسيله نقليه از پايانه هاي مرزي )
 4. ترجمه رسمي گزارشات پليس بين الملل ( اينترپول )
 5. تائيد کنسولگراي ايران در کشور محل حادثه وسيله نقليه
مراحل دريافت خسارت بيمه بدنه :
 1. مراجعه بيمه گذار / مالک / نماينده قانوني به بخش پذيرش جهت اعلام خسارت و تشکيل پرونده
 2. مراجعه به بخش ارزيابي خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
 3. مراجعه به بخش پذيرش جهت اقدامات بعدي و دريافت رسيد مربوطه
 4. اقدام جهت انجام تعميرات خودرو توسط بيمه گذار
 5. دريافت پرونده از بايگاني و مراجعه به بخش کارشناسي خسارت جهت رويت سلامت وسيله نقليه و ارائه فاکتور و داغي لوازم در صورت نياز
 6. مراجعه به بخش محاسبه خسارت جهت تعيين مبلغ نهايي خسارت قابل پرداخت
 7. مراجعه به بخش صدور چک و دريافت خسارت

* در خصوص وقوع خسارت سرقت کلي موضوع بيمه ؛ دريافت خسارت منوط به انتقال سند به نام شرکت بيمه آسيا مي باشد *

کد فرم 32817 – 9/87
غرامت بيمه حوادث سرنشين و راننده
مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده:
 1. اصل و تصوير بيمه نامه مقصر حادثه
 2. اصل و تصوير گواهينامه رانندگي مقصر حادثه
 3. اصل و تصوير کارت شناسايي و شناسنامه مالکيت وسيله نقليه
 4. اصل و تصوير کارت ملي راننده مقصر
 5. تصوير برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامي اعم از اوليه و نهايي
 6. تصوير برابر اصل شده گزارش کاردان فني تصادفات يا کارشناسان رسمي دادگستراي
 7. تصوير برابر اصل شده اوراق بازجويي ( قبولي تقصير طرفين حادثه )
 8. اصل صورتحسابهاي مراک
×