سایت نمایندگی 2159 عصاره بیمه آسیا
 • انواع بیمه های عمر و پس انداز ، حوادث شخصی ، درمان گروهی و... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

 • بیمه های آتش سوزی مراکز صنعتی ، غیر صنعتی ، منازل مسکونی ، مرهونات بانکی و ... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

 • بیمه نامه های باربری ، بیمه مسئولیت شرکت های حمل و نقل داخلی

 • بیمه نامه های خودرو ، شخص ثالث ، بدنه ، سرنشین و... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

راهنمای دریافت خسارت

خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( با گزارش سازش مقامات انتظامی )
مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده:
 1. اصل گزارش مقامات انتظامی ( کروکی )
 2. اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه
 3. اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه )
 4. اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر
 5. اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر
 6. اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر
 7. ارائه فاکتور رسمی لوازم/ داغی قطعات
مراحل دریافت خسارت:
 1. مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده
 2. مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
 3. مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل :
  ۳٫۱٫مراجعه به بخش صدور چک ودریافت خسارت
  ۳٫۲٫اقدام جهت انجام تعمیرات ورفع نواقص احتمالی پرونده
 4. دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز
 5. مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت
کد فرم ۳/۳۱۶۸ – ۹/۸۷
خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( با گزارش عدم سازش مقامات انتظامی )
مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده:
 1. اصل یا تصویر برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامی ( کروکی غیر سازش )
 2. اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه
 3. اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه )
 4. اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده یا تصویر گواهینامه مقصر حادثه
 5. اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر
 6. اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر
 7. اوراق بازجویی مقصر و زیاندیده
 8. گزارش مقامات انتظامی در مراحل مختلف
 9. نظرایه کارشناس رسمی دادگسترای
 10. رای صادره و یا صورتجلسه سازش
 11. حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد
 12. ارائه فاکتور رسمی لوازم / داغی قطعات
مراحل دریافت خسارت:
 1. مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده
 2. مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
 3. مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل :
  ۳٫۱٫مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت
  ۳٫۲٫اقدام جهت انجام تعمیرات و رفع نواقص احتمالی پرونده
 4. دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز
 5. مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت
کد فرم ۲/۳۱۶۸ – ۹/۸۷
خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( بدون گزارش مقامات انتظامی )
مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده:
 1. اصل و تصویر بیمه نامه معتبر و متوالی مقصر و زیاندیده
 2. اصل و تصویر گواهینامه رانندگی معتبر مقصر و زیاندیده
 3. اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر و زیاندیده
 4. اصل و تصویر کارت ملی مقصر و زیاندیده
 5. حضور رانندگان مقصر و زیاندیده
 6. مراجعه وسیل نقلیه مقصر و زیاندیده
 7. اصل فاکتور رسمی لوازم ؛ داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه زیاندیده حسب مورد
مراحل دریافت خسارت:
 1. مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده
 2. مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
 3. مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل :
  ۳٫۱٫مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت
  ۳٫۲٫اقدام جهت انجام تعمیرات و رفع نواقص احتمالی پرونده
 4. دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز
 5. مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت
کد فرم ۱/۳۱۶۸ – ۹/۸۷
غرامت بدنی بیمه شخص ثالث
مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده:
 1. اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه
 2. اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه
 3. اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه
 4. اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر
 5. تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی
 6. تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگسترای
 7. تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی ( قبولی تقصیر طرفین حادثه )
 8. تصویر برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی ( جهت مصدومین )
 9. تصویر برابر اصل شده مدارک فوت شامل ( جهت متوفین )
  ۹٫۱٫معاینه جسد
  ۹٫۲٫جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات
  ۹٫۳٫انحصار وراثت نامحدود
  ۹٫۴٫قیم نامه ( در صورت وجود صغیر در ورثه )
  ۹٫۵٫تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی
  ۹٫۶٫تصویر شناسنامه اولیاء دم ( بازماندگان )
 10. رای بدوی و تجدید نظر دادگاه ( در صورت اعتراض هر یک از طرفین )
مراحل دریافت غرامت:
 1. مراجعه اعلام کننده خسارت اعم از مالک / بیمه گذار / راننده مقصر / زیاندیده یا نماینده قانونی یشان
 2. مراجعه یکی از طرفین حادثه / نماینده قانونی ا یشان به منظور دریافت نامه رسمی از واحد خسارت به مراجع انتظامی و قضایی جهت اخذ مدارک مندرج در بندهای پنجم لغایت هشتم
 3. در صورت فوت ارائه تمامی مدارک مندرج در بند نهم الزامی است
 4. ارائه رای دادگاه بدوی و تجدید نظر
 5. بررسی و کنترل مدارک ارائه شده و مطابقت آن با شرایط و ضوابط جرای
 6. در صورت عدم وجود منع قانونی دریافت خسارت توسط مصدوم و بازماندگان متوفی
کد فرم ۳۱۷۱۲ – ۹/۸۷
خسارت بیمه بدنه
مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های خسارت بیمه بدنه
 1. اصل و تصویر بیمه نامه بدنه وسیله نقلیه به همراه الحاقیه های صادره احتمالی
 2. اصل و تصویر بیمه نامه شخص ثالث وسیله نقلیه
 3. ارائه گزارش مقامات انتظامی ( کروکی )
 4. اصل و تصویر گواهینامه راننده
 5. اصل و تصویر کارت ملی بیمه گذار و راننده
 6. اصل و تصویر شناسنامه مالکیت خودرو و بنچاق
 7. اصل فاکتور هزینه های حمل و نجات وسیله نقلیه در صورت غیر قابل حرکت بودن
 8. اصل فاکتور رسمی لوازم – داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده های خسارت بدنه جزئی و کلی درای پوشش اضافی ترانزیت ( خارج از کشور ) :
 1. علاوه بر مدارک اعلام شده در بندهای هشتگانه مذکور
 2. اصل و تصویر الحاقیه مربوط به پوشش بیمه ای ترانزیت به همراه شرایط خصوصی مربوطه
 3. برگ کاپیتاژ ( خروج و ورود وسیله نقلیه از پایانه های مرزی )
 4. ترجمه رسمی گزارشات پلیس بین الملل ( اینترپول )
 5. تائید کنسولگرای ایران در کشور محل حادثه وسیله نقلیه
مراحل دریافت خسارت بیمه بدنه :
 1. مراجعه بیمه گذار / مالک / نماینده قانونی به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده
 2. مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
 3. مراجعه به بخش پذیرش جهت اقدامات بعدی و دریافت رسید مربوطه
 4. اقدام جهت انجام تعمیرات خودرو توسط بیمه گذار
 5. دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز
 6. مراجعه به بخش محاسبه خسارت جهت تعیین مبلغ نهایی خسارت قابل پرداخت
 7. مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

* در خصوص وقوع خسارت سرقت کلی موضوع بیمه ؛ دریافت خسارت منوط به انتقال سند به نام شرکت بیمه آسیا می باشد *

کد فرم ۳۲۸۱۷ – ۹/۸۷
غرامت بیمه حوادث سرنشین و راننده
مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده:
 1. اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه
 2. اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه
 3. اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه
 4. اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر
 5. تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی
 6. تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگسترای
 7. تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی ( قبولی تقصیر طرفین حادثه )
 8. اصل صورتحسابهای مراک