سایت نمایندگی 2159 عصاره بیمه آسیا
 • انواع بیمه های عمر و پس انداز ، حوادث شخصی ، درمان گروهی و... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

 • بیمه های آتش سوزی مراکز صنعتی ، غیر صنعتی ، منازل مسکونی ، مرهونات بانکی و ... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

 • بیمه نامه های باربری ، بیمه مسئولیت شرکت های حمل و نقل داخلی

 • بیمه نامه های خودرو ، شخص ثالث ، بدنه ، سرنشین و... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

راهنمای صدور

مدارک لازم جهت صدور بیمه شخص ثالث و بدنه انواع وسایل نقلیه :
 1. اصل سوابق بیمه نامه قبلی
 2. اصل سند و بنچاق / کارت مشخصات وسیله نقلیه ( در بیمه نامه شخص ثالث در صورتیکه وسیله نقلیه جدیدا” در تملک متقاضی بیمه نامه قرار گرفته است ارائه بنچاق الزامی است )
 3. اصل کارت ملی دارنده وسیله نقلیه
 4. فرم پرسشنامه و تائید و امضاء ؛ توسط متقاضی و یا نماینده قانونی آن
 5. در بیمه نامه بدنه : همراه داشتن وسیله نقلیه موضوع بیمه جهت انجام بازدید اولیه ( در صورتیکه وسیله نقلیه دارای بیمه نامه بدنه معتبر نزد شرکت بیمه آسیا می باشد و دارنده آن درخواست افزایش سرمایه و یا پوشش بیمه ای را ندارد نیازی به بازدید کارشناس نمی باشد . )
مراحل صدور بیمه شخص ثالث و بدنه انواع وسایل نقلیه :
 1. تکمیل فرم پرسشنامه توسط بیمه گذار / مالک / نماینده قانونی
 2. تحویل فرم پرسشنامه تکمیل شده به همراه سوابق و کارت شناسایی وسیله نقلیه و شماره ملی به بخش صدور
 3. انجام استعلام مبنی بر کنترل سوابق خسارتی ( در بیمه نامه شخص ثالث در صورت موجود بودن اصل بیمه نامه استعلام ضرورتی ندارد )
 4. در بیمه نامه بدنه : انجام بازدید اولیه از وسیله نقلیه در صورت نداشتن سابقه بیمه ای نزد شرکت بیمه آ سیا و یا افزایش سرمایه و پوششهای بیمه ای ضروری می باشد
 5. ثبت اطلاعات در کامپیوتر و صدور بیمه نامه طبق درخواست بیمه گذار و ضوابط جاری
 6. پرداخت حق بیمه
 7. دریافت بیمه نامه صادره مهر و امضاء شده
کد فرم ۳۰۱۴-۳۰۱۱۱ – ۹/۸۷