راهنمای صدور

مدارک لازم جهت صدور بيمه شخص ثالث و بدنه انواع وسايل نقليه :
 1. اصل سوابق بيمه نامه قبلي
 2. اصل سند و بنچاق / کارت مشخصات وسيله نقليه ( در بيمه نامه شخص ثالث در صورتيکه وسيله نقليه جديدا” در تملک متقاضي بيمه نامه قرار گرفته است ارائه بنچاق الزامي است )
 3. اصل کارت ملي دارنده وسيله نقليه
 4. فرم پرسشنامه و تائيد و امضاء ؛ توسط متقاضي و يا نماينده قانوني آن
 5. در بيمه نامه بدنه : همراه داشتن وسيله نقليه موضوع بيمه جهت انجام بازديد اوليه ( در صورتيکه وسيله نقليه داراي بيمه نامه بدنه معتبر نزد شرکت بيمه آسيا مي باشد و دارنده آن درخواست افزايش سرمايه و يا پوشش بيمه اي را ندارد نيازي به بازديد کارشناس نمي باشد . )
مراحل صدور بيمه شخص ثالث و بدنه انواع وسايل نقليه :
 1. تکميل فرم پرسشنامه توسط بيمه گذار / مالک / نماينده قانوني
 2. تحويل فرم پرسشنامه تکميل شده به همراه سوابق و کارت شناسايي وسيله نقليه و شماره ملي به بخش صدور
 3. انجام استعلام مبني بر کنترل سوابق خسارتي ( در بيمه نامه شخص ثالث در صورت موجود بودن اصل بيمه نامه استعلام ضرورتي ندارد )
 4. در بيمه نامه بدنه : انجام بازديد اوليه از وسيله نقليه در صورت نداشتن سابقه بيمه اي نزد شرکت بيمه آ سيا و يا افزايش سرمايه و پوششهاي بيمه اي ضروري مي باشد
 5. ثبت اطلاعات در کامپيوتر و صدور بيمه نامه طبق درخواست بيمه گذار و ضوابط جاري
 6. پرداخت حق بيمه
 7. دريافت بيمه نامه صادره مهر و امضاء شده
کد فرم 3014-30111 – 9/87
×