سایت نمایندگی 2159 عصاره بیمه آسیا
  • انواع بیمه های عمر و پس انداز ، حوادث شخصی ، درمان گروهی و... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

  • بیمه های آتش سوزی مراکز صنعتی ، غیر صنعتی ، منازل مسکونی ، مرهونات بانکی و ... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

  • بیمه نامه های باربری ، بیمه مسئولیت شرکت های حمل و نقل داخلی

  • بیمه نامه های خودرو ، شخص ثالث ، بدنه ، سرنشین و... - نمایندگی 2159 بیمه آسیا

راهنمای دریافت خسارت

راهنمای دریافت خسارت بیمه های مهندسی

مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه های مهندسی :

  1. اعلام خسارت توسـط بیمه گذار بهمراه شماره تماس به منظور هماهنگی جهت بازدید کارشنـاس (در صورت لزوم).
  2. بازدید کارشناس و برآورد خسارت .
  3. تحویل مدارک مورد نیاز (جواز ساختمانی ، قرارداد انجام پروژه ، نقشه های اجرائی و غیره) .
  4. بررسی پرونده توسط کارشناس و تطبیق با شرایط و مقررات بیمه نامه.
  5. ارسال پرونده به حسابداری جهت صدور چک و حواله .
  6. تحویل چک به زیاندیده در قبال امضاء مفاصا حساب .