راهنمای دریافت خسارت

راهنماي دريافت خسارت بيمه هاي مهندسي

مدارك لازم جهت پرداخت خسارت بيمه هاي مهندسي :

  1. اعلام خسارت توسـط بیمه گذار بهمراه شماره تماس به منظور هماهنگی جهت بازدید کارشنـاس (در صورت لزوم).
  2. بازدید کارشناس و برآورد خسارت .
  3. تحویل مدارک مورد نیاز (جواز ساختمانی ، قرارداد انجام پروژه ، نقشه های اجرائی و غیره) .
  4. بررسی پرونده توسط کارشناس و تطبیق با شرایط و مقررات بیمه نامه.
  5. ارسال پرونده به حسابداری جهت صدور چک و حواله .
  6. تحویل چک به زیاندیده در قبال امضاء مفاصا حساب .
×